logo-havaga-trading-2020.png


Algemene voorwaarden Havaga

Algemene voorwaarde 2018 van Havaga Gifts & Goodies


1. Algemeen Voorwaarde Havaga Gifts & Goodies
A. Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de
algemene levering- en betalingsvoorwaarden.
B. Havaga Gifts & Goodies houdt zichzelf het recht voor om levering- en/of betalingsvoorwaarden na het
verstrijken van de looptijd te wijzigen.
C. Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u Havaga daarvan op de hoogte te stellen.
Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.

2. Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten
A. Een aanbieding of prijsopgave van Havaga bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen
van een order door opdrachtgever.
B. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Havaga een order van opdrachtgever, schriftelijk
aanvaardt of door Havaga uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen
bewijst dat Havaga de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard.
Indien Havaga op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs
en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever Havaga daarvoor betalen conform de bij Havaga
geldende tarieven.

3. Prijzen
A. Alle prijzen van Havaga zijn uitgedrukt in Euro's en exclusief BTW en exclusief vrachtkosten, ordertoeslagen,
in- en uitvoerrechten, handelingskosten, verpakkingskosten, spoedkosten, accijnzen en andere belastingen of
heffingen (van overheidswege) opgelegd of geheven met betrekking tot de producten, artikelen en dienstverlening,
tenzij anders wordt vermeld.
Tenzij u in de laatste versie van Havaga ontvangt zoals, offertes, brochures, prijscouranten of ander
promotiemateriaal wordt vermeld, of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventuele (druk)proeven,
de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige)
heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, bij de prijs inbegrepen.

4. Instelkosten
A. Havaga Gifts & Goodies werkt met meerder drukkerijen die zeefdruk, tampondruk en graveer bedrukkingen en
laser bedrukkingen als werkzaamheden uitvoeren. Hierdoor is de instelkosten variabel, per besteld artikel,
per drukkleur en per tekst. Excl. BTW.
B. Tenzij het anders is vermeld i.v.m. Actie aanbieding of vermelding door Havaga Gifts & Goodies.

 

5. Levering
A. Franco bezorgd op 1 adres begane grond in Nederland. Voor orders met een goederenbedrag
beneden € 1.500,- berekenen wij € 19,50 behandelingskosten.
B. Bij diverse artikelen is het helaas niet mogelijk om de juiste aantallen te leveren. 10% meer- of
minderlevering is hier toegestaan.

 

6. Transportverzekering
A. Op alle orders die wij moeten versturen, berekenen wij 1% transportverzekering.

 

7. Prijsgarantie
A. Havaga Gifts & Goodies garandeert dat prijzen binnen de looptijd van catalogi of folders niet worden verhoogd,
tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. U vindt de laagste prijs altijd op www.havaga.nl.
B. Havaga Gifts & Goodies is niet aansprakelijk voor mogelijke druk- en zetfouten in catalogi en website en webshop.

 

8. Privacy
A. Om u optimaal van dienst te zijn met service en interessante aanbiedingen, worden uw persoon(en)/of
bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van Havaga Gifts & Goodies.
B. Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: e-mail info@havaga.nl of neem contact op met
Havaga Gifts & Goodies. Voorts gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer.
U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens.

 

9. Privacy op internet
A. Bij uw bezoek aan de website www.havaga.nl wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend.
Deze gegevens worden enkel opgeslagen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site
nader te analyseren om de functionaliteit en inhoud van de site te optimaliseren.
B. Cookies worden enkel op uw computer geplaatst om het gebruiksgemak te verhogen en worden niet voor andere
doeleinden gebruikt.

 

10. E-mail
A. Havaga Gifts & Goodies gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven.
Uw e-mailadres wordt gebruikt voor marketing- of servicedoeleinden.
B. Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
E-mailadres: info@havaga.nl óf neem contact op met Havaga Gifts & Goodies.
C. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

 

11. Overige informatie
A. Wij bewaren en gebruiken alle informatie, die u vrijwillig via onze site verstrekt, ten behoeve van marketing
service doeleinden. Wanneer u ons via onze site uw adresgegevens verstrekt,kunt u periodiek selectieve
mailing en catalogi van ons ontvangen.
B. Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: e-mail info@havaga.nl óf neem contact op met
Havaga Gifts & Goodies.

 

12. Adreswijziging
A. U bent verplicht Havaga Gifts & Goodies van een adreswijziging op de hoogte te stellen.
B. Zolang Havaga Gifts & Goodies geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het
bij Havaga Gifts & Goodies bekende adres. U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude
adres zijn afgeleverd.

 

13. Betaling
A. Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn door
middel van franco remise of in contanten en zulks zonder verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen
waarvoor ten dage van de betaling geen creditnota of andere akkoordverklaring van Havaga in het bezit is van
de opdrachtgever. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen zal de opdrachtgever de hem in rekening
gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 21 dagen na factuurdatum aan
Havaga Gifts & Goodies betalen. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de
girale rekening van Havaga Gifts & Goodies.
B. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en 
prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van Havaga Gifts & Goodies worden gebracht. 
Indien dit onmogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn
bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Havaga Gifts & Goodies mededelen.
C. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de
betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende
wettelijke rente.
D. Custom made producten die door Havaga Gifts & Goodies worden geleverd of zijn ontworpen zijn voor
opdrachtgever of voor wederverkopende partij of bedrijven zal Havaga Gifts & Goodies een 100% vooruitbetaling
vragen, mits is anders is afgesproken met Eigenaar van Havaga Gifts & Goodies.
D. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het
verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht Havaga Gifts & Goodies alle
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een
procedure, te vergoeden.
E. Bij het ontvangen van een herinnering van de openstaande betaling, worden er extra kosten doorberekend naar
opdrachtgever toe. Deze kosten worden benoemd als administratiekosten op de factuur als u de herinnering ontvangt.

 

14. Afleveringstermijn
A. De door Havaga Gifts & Goodies opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van
diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Havaga Gifts & Goodies geldende
omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Havaga Gifts & Goodies
verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Havaga Gifts & Goodies zoveel mogelijk
in acht worden genomen.
B. Indien de opdrachtgever na ontvangst van offerte te laat heeft geaccordeerd en daarin het aantal werkdagen wat
vermeldt staat in de laatste ontvangen offerte, en deze artikelen wel wil ontvangen op juiste datum, dan worden
er spoedkosten gerekend, deze kunnen tussen de 10% en de 15% bedragen, i.v.m kosten invliegen en andere
overziende kosten.

 

15. Aflevering en risico
A. De levering geschiedt franco of magazijn op de begane grond van slechts een adres, waaronder is te verstaan de
plaats van waaruit door of namens Havaga Gifts & Goodies wordt geleverd. De levering van de producten wordt
geacht te hebben plaatsgevonden; bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht
van de producten aan die beroepsvervoerder; indien de producten door of namens Opdrachtgever worden afgehaald:
door de in ontvangst name van de producten; bij verzending door een vervoermiddel van Havaga Gifts & Goodies;
door aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven aders. Vanaf het moment van levering zijn de producten
voor risico van de opdrachtgever. Het normale transportrisico ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
Zo nodig dient de opdrachtgever zich hiertegen te verzekeren.

 

16. Eigendomsvoorbehoud
A. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat
deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Havaga
Gifts & Goodies verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen de koopsom,
eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten
alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende
deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom)rechten van Havaga Gifts & Goodies.

 

17. Intellectuele eigendom
A. Het auteursrecht van door Havaga Gifts & Goodies ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen,tekeningen, litho's,
clichés, foto's, modellen e.d. blijft te alle tijde bij haar berusten, ook indien opdrachtgever ter zake die een order
heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.
B. Alle custom made producten die geheel volgens (klantspecifiek) afspraak en volgens de algemene voorwaarden
zijn geleverd, kunnen niet worden teruggenomen.

 

18. Inspectie en reclame
A. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder
is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.
Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede
verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de
orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten
schriftelijk aan Havaga Gifts & Goodies worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven
gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen
30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Havaga Gifts & Goodies worden gemeld. Het staat de
opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Havaga Gifts & Goodies daarmee schriftelijk heeft
ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

 

19. Garantie
A. Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Havaga Gifts & Goodies genoegzaam is
aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Havaga Gifts & Goodies de keus hebben hetzij de niet deugdelijk
gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retourenring van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de
producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de
koopprijs te verlenen. 2. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Havaga Gifts & Goodies
ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Havaga Gifts & Goodies tot geen enkele verdere
(schade)vergoeding zijn gehouden.
B. Alle custom made producten die geheel volgens (klantspecifiek) afspraak en volgens de algemene voorwaarden
zijn geleverd, worden geen garantie op het artikel gegeven.

 

20. Aansprakelijkheid en vrijwaring
A. Havaga Gifts & Goodies is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden,
waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijf- of
milieuschade.
B. De aansprakelijkheid van Havaga Gifts & Goodies jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis
(waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende persoon
(exclusief BTW). Indien geen contract som kan worden aangewezen, is Havaga aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Deze aansprakelijkheidsbeperking
blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Havaga
Gifts & Goodies of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover Havaga Gifts & Goodies aansprakelijkheid
voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid.

 

21. Zet en druk of andere proeven
A. Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van Havaga Gifts & Goodies ontvangen zet, druk
of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met
bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Havaga Gifts & Goodies te retourneren. Goedkeuring van de
proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat Havaga Gifts & Goodies de aan de proeven
voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd. Havaga Gifts & Goodies is niet aansprakelijk
voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of
gecorrigeerde proeven.
B. Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening
gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

22. Ontwerpbescherming
A. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc.
Wenst Havaga Gifts & Goodies de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten
uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en of ideeën van
Havaga Gifts & Goodies is ten strengste verboden, tenzij Havaga Gifts & Goodies hiervoor uitdrukkelijk en
schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Havaga Gifts & Goodies ter zake gestelde voorwaarden
volledig is voldaan.
B. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 22a. Gestelde houdt, maakt Havaga Gifts & Goodies zonder
nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van € 10,000,00
(zegge; twaalfduizend Euro) per dag of een gedeelte daarvan, totdat die overtreding voortduurt.

 

23. Zichtzendingen
A. Uitsluitend indien Havaga Gifts & Goodies dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd,
kunnen de door of namens Havaga Gifts & Goodies afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending
voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/ of voor andere door Havaga Gifts & Goodies aan te geven doeleinden.
Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

24. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
A. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Havaga Gifts & Goodies te sluiten overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
B. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het
Arrondissement Haarlem, dan wel aan het oordeel van een ander bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel
ter keuze van Havaga Gifts & Goodies.
C. Indien enig artikel of sub artikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de
geldigheid van andere artikelen.

 

25. Toepasselijk recht en forumkeuze
A. Op alle met Havaga Gifts & Goodies gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij nationale
of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhand de bevoegde rechter te
Haarlem aangewezen om van een geschil kennis te nemen.

 

26. Overmacht
Onverminderd de wettelijke rechten van partijen bij niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming heeft de
verkoper het recht de aflevering van de zaken op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden in geval van overmacht. De koper zal in dat geval geen vordering tot schadevergoeding tegen de verkoper
kunnen instellen. Onder overmacht wordt mede verstaan: algehele of gedeeltelijke storing, beperking of staking van
het bedrijf van de verkoper of van degene, van wie de verkoper de te leveren goederen of grondstoffen daarvoor
betrekt, het uitgevaardigd worden van voorschriften, welke de productie, de aflevering, het vervoer of de lossing van
de goederen beperken, hinderen of onmogelijk maken, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, werkstaking,
uitsluiting, samenspanning van arbeiders, belemmering van spoorwegverkeer of van het vervoer met andere
transportmiddelen of gebrek daaraan, schipbreuk, verloren gaan, beschadigd of onklaar raken van vervoermiddelen,
ook indien deze oorzaken volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
zouden komen en/of wanneer deze oorzaken voorzienbaar waren op het moment van sluiten van de overeenkomst.
De verkoper zal de koper van het ontstaan van de bedoelde feiten en omstandigheden ten spoedigste kennis geven
en daarbij mededelen, of, en in hoeverre en onder welke voorwaarden hij de levering zal voortzetten.

 

27. Algemeen
A. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal aan hem kosteloos een exemplaar worden toegezonden.
Voorts ligt de volledige versie van de algemene voorwaarden ter inzage op het hoofdkantoor van:
Havaga Gifts & Goodies
Kromme Spieringweg 569/D
2141 AL Vijfhuizen.